سیاست های کلان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

ردیف

سیاست

ذینفعان

1

جاری سازی استانداردهای اعتبار بخشی در کلیه حوزه های فعالیتی بیمارستان.

کارکنان و اعضای هیئت علمی.

2

بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه آنلاین

کارکنان،دانشگاه علوم پزشکی تهران،سازمانهای بیمه گر

3

بهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی، تشخیصی، آموزشی و اصلاح فرایندهای کلیدی بالینی و غیر بالینی

کارکنان ،اعضای هیئت علمیو بیماران .

4

رعایت کامل اصول و ضوابط ایمنی بیمار در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی

بیماران ، کارکنان و اعضای هیئت علمی.

5

تعامل اثربخشی و کارآمد با  ذینفعان داخلی ،خارجی و بیماران

کارکنان،بیماران،دانشگاه علوم پزشکی تهران،سازمانهای بیمه گر،شهرداری، سازمان محیط زیست

6

افزایش اثربخشی بالینی و بهره گیری از آخرین شواهد معتبر علمی در خدمات تخصصی و فوق تخصصی

کارکنان ،اعضای هیئت علمی.

7

توسعه پژوهشهای مرتبط در حوزه سلامت.

کارکنان،اعضای هیئت علمی.

8

تلاش در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی.

کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

9

توسعه گردشگری سلامت.

بیماران.

10

بستر سازی و اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت.

کارکنان،دانشگاه علوم پزشکی تهران،سازمانهای بیمه گر

11

استفاده بهینه از منابع مالی ، انسانی و فیزیکی.

کارکنان و اعضای هیئت علمی.

12

رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست.

کارکنان،بیماران،جامعه،سازمان محیط زیست

13

جذب و تأمین نیروی انسانی بر اساس استاندارد.

کارکنان و اعضای هیئت علمی.

14

توسعه دانش و مهارت کارکنان.

کارکنان و اعضای هیئت علمی.

15

نظارت بر عملکرد کارکنان بر اساس معیار های مشخص و پرداخت مبتنی بر عملکرد.

کارکنان و اعضای هیئت علمی.