به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت درمان > ایمنی بیمار 
: شما اینجا هستید
 

خانم : مرجانه تقوی زرگر

سمت : مسئول واحد ایمنی بیمار و کارشناس هماهنگ کننده

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت پرستاری

کارشناسان :

سرکار خانم سوسن گوهرپور

سرکار خانم سپیده طلائی

سرکار خانم ربابه سالک سلطانی

سرکار خانم زهرا زارعی

سرکار خانم مریم سلیمان زاده

سرکار خانم سمیه دسترنج

شماره تماس :61192044

مکان : ساختمان ولیعصر (عج) طبقه همکف


شرح وظایف

مشاركت در تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان

هماهنگي برنامه های ايمني بيمار با مديريت ارشد بيمارستان

تدوين  اجرا و بازنگري برنامه های ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيماربا همكاري ذينفعان

شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي مدیریت خطر و ایمنی بیماردر سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه

خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان

طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء آگاهی كاركنان از استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

بررسي فرهنگ ايمني بيمار و اقدام اصلاحي به منظور ارتقاء آن

شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان

همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي و تحليل ريشه اي وقايع

نظارت بر ايجاد و چگونگي استفاده از سيستم  يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان

شركت و همكاري فعالانه در تحليل ريشه اي وقايع تهديدكننده ايمني بيمار

اقدام اصلاحي براساس نتايج تحليل ريشه اي وقايع به منظور كاهش خطرات در سازمان

بستر سازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان

نظارت بر انجام وظيفه ساير اعضاي تيم ايمني بيمار به منظور حسن اجراي وظايف

گزارش به ریاست بیمارستان

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021