به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت درمان > مدیریت پرستاری 
: شما اینجا هستید
 
  سرکار خانم  : پرستو آریاملو

سمت : سرپرست مدیریت پرستاری

تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش پرستاری

شماره تماس :61192687

مکان : ساختمان امام- ضلع شرقی حیاط

دفتر پرستاری مجتمع زیر مجموعه معاونت درمان مجتمع بوده واز طریق ایجاد تعامل وهمسویی فعالیتهای دفاتر پرستاری بیمارستانهای مجتمع ویکسان سازی سیاست های راهبردی ، دستیابی به اهداف بیمارستان وارتقای کیفیت مراقبت های قابل ارائه در بیمارستان را میسر میسازد. تعداد کارکنان حرفه ایی پرستاری بالغ بر 1200 نفر بوده که در متجاوز از 10 بخش مراقبتهای ویژه ، بیش از 60 بخش بالینی جنرال داخلی وجراحی واتاقهای عمل تخصصی وفوق تخصصی و چندین واحد پاراکلینیکی ودرمانگاهی ارائه خدمت می کنند . کلیه امور بالینی ومراقبتی با استفاده از دستورالعمل های استاندارد وبهره گیری از منابع استاندارد حرفه ایی انجام میشود و دفتر پرستاری نظارت بر فعالیت های فوق را عهده داراست.


شرح وظایف

عملیاتی کردن مصوبات ودستورالعمل های دفتر پرستاری معاونت محترم درمان درراستای سیاستهای دانشگاه

اجرای قوانین وسیاستهای مجتمع وپیگیری دستورالعمل های معاونت محترم درمان

ارائه گزارشات مربوط به گروه پرستاری به ریاست ومعاونت درمان مجتمع

استقرار محورهای اعتبار بخشی مرتبط با واحد پرستاری

تدوین واجرای خط مشی های مرتبط با پرستاری

همکاری با سایر گروهها وسطوح در مجتمع جهت دستیابی به اهداف سازمانی

شرکت فعال در کمیته های بیمارستانی

پایش شاخص های کیفیت مراقبت وارائه مستندات مربوطه

تنظیم وارائه آمارهای مربوط به نیروی انسانی

برنامه ریزی ارتقای فرآیندهای بالینی

اموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی پرستاری

نظارت بر نحوه ارائه خدمت کارکنان پرستاری

محاسبه کارکرد واحد پرستاری واعلام به واحد حسابداری

تنظیم ضرایب مربوط به پرداخت مبتنی برعملکرد ومحاسبه نمره عملکردی کارکنان پرستاری

تدوین سیاستهای برخوردهای تشویق وتنبیه


معاونت های پرستاری :

معاونت امور بالینی

نظارت وارزیابی نحوه مراقبت  وفرایندهای پرستاری

تنظیم فعالیتهای ارتقای کیفیت مراقبت واقدامات اصلاحی

تنظیم چک لیستهای ارزیابی فرایندها

پیگیری مشکلات بالینی بخشها


معاونت نیروی انسانی

تنظیم آمار نیروی پرستاری حرفه ایی وغیر حرفه ایی واحد پرستاری وارائه آمارهای مربوطه به معاونت درمان

نیازسنجی نیروی پرستاری واعلام میزان کمبود به تفکیک بخشها

شرکت در فعالیتهای جذب نیروی بالینی ومصاحبه بدوورود

تخصیص وتوزیع نیروی انسانی پرستاری به بخشها بر اساس محاسبه میزان کمبود والویت جذب نیرو دربخشها

استقرار محورهای اعتباربخشی مرتبط با نیروی انسانی

تهیه مستندات شاخص های نیروی انسانی در مجتمع


معاونت آموزش وتوانمند سازی کارکنان پرستاری

نیاز سنجی آموزشی کارکنان بر اساس برنامه های توسعه فردی

اجرای دوره های آموزشی جهت کارکنان پرستاری

تنظیم تقویم آموزشی کارکنان

نظارت بر اجرای کنفرانس های درون بخشی

اجرای برنامه های اموزش بدوورود جهت کارکنان جدیدالورود

تعیین رابطین ومنتورهای آموزشی


سوپروایزران بالینی شیفت صبح ودرگردش :

نظارت وارزشیابی نحوه مراقبت در بخشها

نظارت بر ورود وخروج کارکنان

نظارت بر عملکرد تجهیزات بخشها

نظارت بر تنظیم برنامه ماهیانه کارکنان پرستاری

سوپروایزران کنترل عفونت :

کمک به استقرار سیاستهای کنترل عفونت وزارتخانه

بررسی وشناخت منابع عفونتهای بیمارستانی وگزارش دهی

تشکیل پرونده های بهداشتی کارکنان

برگزاری جلسات کمیته کنترل عفونت

سوپروایزران آموزش سلامت :

نیاز سنجی آموزشی بیماران وخانواده آنها

فعالیت های مربوط به تامین وتهیه ابزار آموزشی

پایش آموزش به بیمار در بخشها

مسئول محورهای اعتبار بخشی پرستاری :

فعالیتهای مربوط به استقرار محورهای اعتبار بخشی دربخشها

پایش سنجه های مرتبط با پرستاری

آموزش موارد اعتبار بخشی به کارکنان

تهیه مستندات مربوط

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021