روسای مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
 

دکتر خسرو صادق نیت

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 

دکتر علیرضا کاظمینی

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)

 

دکتر عباس علی بخشی

رئیس بیمارستان ولی عصر(عج)

 

دکتر حبیب الله محمودزاده

رئیس انستیتو کانسر

 

دکتر حسین قناعتی

رئیس مرکز تصویر برداری


 

دکتر سیدحسین سیدحسینی داورانی

رئیس اورژانس

 

دکتر فاطمه کیخا

رئیس درمانگاه ها