معاونین مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

محمود معصومی گودرزی

معاون پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

دکتر سید فرشاد علامه

معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 
دکتر سیدرضا رئیس کرمی

معاون امور دانشگاهی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)