به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > راهنمای بیماران > تعرفه های بیمارستان 
: شما اینجا هستید
 

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی در سال 1397

 هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی (ریال)

 یک تخته *

 دو تخته 

 سه تخته و بیشتر

 PCCU

                3,164,000

               2,374,000

                1,582,000

                2,879,000

 نوزاد سالم

 نوزاد بیمار سطح دوم

 CCU

 ICU,NICU

                     792,000

                  1,108,000

                3,671,000

               7,342,000

  پرداخت سازمان های بیمه گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود*

 ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی (ریال)

 عنوان ویزیت

 مبلغ آزاد 

 سهم بیمه 

 سهم بیمار 

 ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی PHD  پروانه دار

                       118,000

                        82,600

                        35,400

 ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و PHD- MD

                      147,000

                       103,000

                        44,000

 ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی

178,000     

                       125,000

           53,000

 ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی

                       212,000

                      148,000

                         64,000

 کارشناس ارشد پروانه دار

                        101,000

                        70,700

                        30,300

 کارشناس پروانه دار

                         82,000

                        57,400

                        24,600

 ضریب کای "حرفه ای" خدمات و مراقبت ها (ریال)

95،200

 ضریب کای "فنی" خدمات و مراقبت ها (ریال)

97،600

 ضریب تعرفه دندانپزشکی (ریال)

5،650

 هزینه همراه بیمار (ریال)

356،000

 سهم خودپرداخت (فرانشیز)  خدمات تشخیصی و درمانی (درصد)

 بستری و بستری موقت بدون نظام ارجاع

 بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع

 خدمات پاراکلینیک در بخش سرپایی شامل پرتوپزشکی و آزمایشگاه 

 سایر خدمات سرپایی 

10%

5%

30%

30%

 به استناد ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تصویب نامه مورخه 1397/02/11 هیات وزیران

 

 

 

 

 

 

 

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021