تلفن : 61190

نمابر: 66581615

سامانه پیام کوتاه: 10006579

آدرس پستی: تهران، انتهای بلوار کشاورز کد پستی: 1419733141

پست الکترونیک: Imamhospital@tums.ac.ir